Akty prawne PDF Drukuj Email

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. nr 256, poz. 2572)

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony 04.04.2000r.)

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. nr 228, poz. 1492)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102281492

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. nr 0, poz. 199)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000199

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 0, poz. 532)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. nr 175, poz. 1086)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081751086

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 0, poz. 520)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000520

 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.173, poz.1072)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081731072

 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. nr 0, poz. 957)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000957

 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach oraz w ośrodkach (Dz.U. nr 0, poz. 958)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000958

 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. 0, poz. 529)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000529

 


Autor dokumentu: Beata Matuszkiewicz
Udostępnił: Beata Matuszkiewicz (2012-05-22, godz. 14:08)
Modyfikacja: Beata Matuszkiewicz (2014-01-22, godz. 12:11)