Statut poradni PDF Drukuj Email

Załącznik nr 1 do obwieszczenia nr 1/2011 z dnia 27.01.2011r.

STATUT Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miastku

Rozdział 1

Założenia wstępne

§ 1.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miastku przy ulicy Młodzieżowej 4a, zwana w dalszej części Statutu ,,Poradnią" jest placówką publiczną działającą na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r., w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488),

3) Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002r., Nr 223, poz.1869 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1492),

4) Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Jednostką prowadzącą Poradnię jest Powiat Bytowski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

§ 3.

Z usług Poradni można korzystać w sprawach dzieci w wieku od urodzenia zamieszkujących obszar:

1) Miasta i Gminy Miastko,

2) Gminy Kołczygłowy,

3) z Gminy Lipnica - Brzeźno Szlacheckie, Borowy Młyn,

4) Gminy Trzebielino,

5) z Gminy Tuchomie - Kramarzyny, Trzebiatkowa, oraz w sprawach dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół znajdujących się na w/w terenie niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

§ 4.

Korzystanie z Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 5.

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela pomocy również rodzicom i nauczycielom w sprawach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 6.

Do zadań Poradni należy:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się,

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych,

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

e) z chorobami przewlekłymi,

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniem dysfunkcji, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I – III szkoły podstawowej,

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

11) wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczej,

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 7.

Poradnia realizuje wymienione zadania poprzez:

1) diagnozowanie,

2) opiniowanie,

3) działalność terapeutyczną,

4) prowadzenie grup wsparcia,

5) prowadzenie mediacji,

6) interwencję kryzysową,

7) działalność profilaktyczną,

8) poradnictwo,

9) konsultacje,

10) działalność informacyjno – szkoleniową.

§ 8.

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej opinia wydawana jest na pisemny wniosek rodziców, albo pełnoletniego ucznia. Poradnia wydaje opinię w sprawach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9.

Osoba, która składa wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.

§ 10.

Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich osoba składająca wniosek powinna, na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

§ 11.

Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię, numer opinii i datę jej wydania,

2) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce jej urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,

3) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby,

4) zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 12.

Opinię podpisuje dyrektor Poradni oraz specjaliści, którzy sporządzili opinię.

§ 13.

W Poradniach są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespoły te działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz na podstawie regulaminu pracy zespołów orzekających.

§ 14.

Pomoc w poradni powinna być udzielana bez zbędnej zwłoki, w kolejności zgłoszeń i z uwzględnieniem charakteru sprawy.

§ 15.

Osoby zatrudnione w poradni realizują jej zadania również poza placówką, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

§ 16.

Poradnia podejmuje współpracę z innymi instytucjami, poradniami, organizacjami pozarządowymi, pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli poprzez udzielanie informacji, konsultacje, inspirowanie działań, realizowanie wspólnych działań.

Rozdział 3

Organy Poradni

§ 17.

Organami Poradni są:

1) Dyrektor Poradni.

2) Rada Pedagogiczna.

§ 18.

Zadania Dyrektora Poradni:

1) kierowanie działalnością placówki, zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i przedstawienie przynajmniej raz w roku, na koniec roku szkolnego, wniosków z nadzoru pedagogicznego,

3) przewodniczenie pracom Rady Pedagogicznej – przygotowywanie, prowadzenie i zawiadamianie o terminie i porządku,

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni,

6) reprezentowanie placówki na zewnątrz,

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

9) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,

10) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej placówki w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

11) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych,

12) szczegółowy zakres zadań Dyrektora określa ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy,

13) Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

§ 19.

1. Radę Pedagogiczną tworzą pracownicy pedagogiczni.

2. Zadania i uprawnienia Rady Pedagogicznej:

1) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie:

a) planów pracy placówki,

b) organizacji doskonalenia zawodowego,

c) innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d) zmian (nowelizacji) w Statucie

2) Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

b) projekt plany finansowego,

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

3) Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

4. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej mogą być sporządzane w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, umożliwiającej sporządzanie protokołów w formie papierowej.

§ 20.

Zasady współpracy organów Poradni:

1) zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady albo 1/3 członków Rady,

2) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania:

a) z co najmniej 1 – tygodniowym wyprzedzeniem w przypadku zwyczajnego posiedzenia Rady,

b) z co najmniej dziennym wyprzedzeniem w przypadku nadzwyczajnego posiedzenia Rady,

3) Rada ma prawo zgłosić votum nieufności w stosunku do Dyrektora, jeśli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki,

4) Rada ma prawo wystąpić do organu prowadzącego o zgłoszenie konkursu na Dyrektora.

5) Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę Rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O zawieszeniu uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Poradnię celem zajęcia przez organ stanowiska,

6) w sytuacji sporu strony wybierają swoich przedstawicieli – mediatorów z zewnątrz w celu rozstrzygnięcia konfliktu.

Rozdział 4

Organizacja Poradni

§ 21.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

§ 22.

Arkusz organizacyjny Poradni zawiera dane dotyczące terenu działania Poradni, informacje o zatrudnionych pracownikach oraz o liczbie godzin zajęć finansowanych ze środków organu prowadzącego. Jest zatwierdzany przez Zarząd Powiatu Bytowskiego.

§ 23.

1. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku.

2. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.

§ 24.

1. Poradnia jest placówką nieferyjną, działa przez cały rok.

2. Organ prowadzący może ustalić terminy przerw w pracy Poradni w okresie ferii letnich. Ustalenie terminów przerw w pracy Poradni w okresie ferii letnich następuje w porozumieniu z Dyrektorem Poradni.

§ 25.

Poradnia może posiadać filie, za zgodą organu prowadzącego.

Rozdział 5

Pracownicy Poradni

§ 26.

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

3. W Poradni zatrudnia się również pracowników administracji i obsługi.

§ 27.

1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.

2. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.

3. Dyrektor Poradni podpisuje z wolontariuszem porozumienie zawierające:

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,

2) czas trwania porozumienia,

3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z pracownikami Poradni,

4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,

5) sposób rozwiązania porozumienia.

§ 28.

Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni, w zależności od zadań określonych w jej Statucie oraz terenu działania, ustala na wniosek Dyrektora, organ prowadzący Poradnię.

§ 29.

Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor w zależności od potrzeb Poradni.

§ 30.

Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) oraz Kodeks Pracy.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 31.

Poradnia używa pieczęci następującej treści:

P O R A D N I A PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 77-200 MIASTKO,

ul. Młodzieżowa 4a

tel./fax 059 857 04 00

NIP: 842-10-22-428,

REGON: 000908515

§ 32.

Poradnia jest placówką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 33.

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) arkusz organizacyjny Poradni,

2) roczny plan pracy,

3) roczny plan nadzoru pedagogicznego,

4) tygodniowy rozkład zajęć pracowników,

5) elektroniczny wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży,

6) dokumentację badań i zajęć specjalistycznych,

7) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych,

8) protokoły posiedzeń zespołów orzekających,

9) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,

10) zeszyt kontroli Poradni,

11) elektroniczny rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń zawierający numer porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania,

12) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34.

Statut opracowany został na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002r. Nr 223, poz. 1869 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1492) wnosząc zmiany w Statucie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miastku z dnia 07.05.2001r. i wchodzi w życie z dniem 01.02.2011r.

 


Autor dokumentu:
Beata Matuszkiewicz
Udostępnił: Beata Matuszkiewicz (2012-05-22, godz. 14:08)
Modyfikacja: Beata Matuszkiewicz (2012-05-28, godz. 12:11)