Struktura organizacyjna PDF Drukuj Email

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku jest placówką publiczną.

Jednostką prowadzącą Poradnię jest Powiat Bytowski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Organami Poradni są:

- dyrektor,

- Rada Pedagogiczna.


Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w porozumieniu z organem prowadzącym.

Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy i planu finansowego poradni oraz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną - do 30 kwietnia danego roku.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego ustalony zostaje tygodniowy harmonogram pracy oraz podział rejonów działania, które opiniuje Rada Pedagogiczna.

 

 


Autor dokumentu: Beata Matuszkiewicz
Udostępnił: Beata Matuszkiewicz (2012-05-22, godz. 14:08)
Modyfikacja: